Projekt mine::YourFuture

Aj vďaka projektu mine::YourFuture, podporeného Nadáciou Tatra banky v rámci jeho grantového programu Kvalita vzdelania, sme tohto semestra rozbehli nové stránky predmetu. Ich funkciou je poskytovanie podpory pedagogických procesov ako aj sprostredkovanie znalostného skladu pre oblasť objavovanie znalostí. V rámci tejto snahy sa najvýznamnejšie zmeny týkajú zverejnenia videí ilustrujúcich prácu v nástrojoch RapidMiner a SPSS Clementine. Súčasťou zmieneného znalostného skladu sú aj vaše zadania, ktoré sú po odsúhlasení vyučujúcimi publikované na stránkach. Okrem toho boli pridané mnohé funkcie podporujúce kolaboráciu a spoluprácu ako napr. Wiki stránky, možnosti komentovania či zdieľania obsahu.